**قابل اجرا از ساعت 00:00 مورخ 1399/08/11**

**مبنای محاسبه ی کلیه ی نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

بارگذاری: 1399/08/13ساعت 03:26-ـ- آخرین بروزرسانی: 1399/08/15ساعت 03:39

 
تعداد شهرها در هر صفحه